ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο ιατρείο διενεργούνται διαγνωστικές υπερηχογραφικές εξετάσεις με χρήση τεχνικών 2D grayscale Imaging, Color Doppler, Color Power Doppler, Pulsed Wave and Spectral Doppler Imaging, Elastography

Αγγειολογικές Υπερηχογραφικές Εξετάσεις

Προ της εξέτασης αφιερώνεται χρόνος για την αξιολόγηση του ατομικού ιστορικού καθώς και του συνόλου του ιατρικού φακέλου του εξεταζόμενου. Για το λόγο αυτό, συνιστάται σε όλους τους εξεταζόμενους να προσκομίζουν προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (όπως παλαιότερα υπερηχογραφήματα, αξονικές τομογραφιες, αγγειογραφίες κλπ.), για την απαραίτητη συσχέτιση και σύγκριση.

Μετά την εξέταση, εφόσον απαιτείται, υπάρχει άμεση επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό